Language

Onderzoek & Ontwikkeling

Het onderzoek van Centexbel is in de eerste plaats gericht op het "verduurzamen" van de textielindustrie waarbij zowel de resultaten uit fundamenteel onderzoek, nieuwe materialen en additieven als technologieën uit andere sectoren worden onderzocht op hun toepasbaarheid en meerwaarde voor de textielindustrie.

Om een totale onpartijdigheid te garanderen en om elke vorm van belangenvermenging te voorkomen, sluiten we alle productontwikkeling uit in die domeinen die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

Collectief onderzoek

Als collectief centrum voor de textielindustrie stellen wij collectieve onderzoeksprojecten voor ter subsidiëring aan de regionale, federale en Europese overheden en trachten wij daarbij zoveel mogelijk bedrijven te betrekken.

De resultaten van het onderzoek zijn de eigendom van Centexbel en worden gevaloriseerd voor een grote groep (KMO)bedrijven.

Lees alles over de lopende onderzoeksprojecten van Centexbel

Contractonderzoek

Een sneller en meer gericht soort onderzoek is het privé- of contractonderzoek waarbij Centexbel een samenwerkingsakkoord afsluit met de onderneming en een plan voor een O&O-project opstelt waarin de diverse onderzoekstaken van de verschillende partners en bijhorende budgetten duidelijk worden omschreven en vastgelegd.
De onderzoeksresultaten van privé-onderzoeksprojecten zijn de eigendom van het bedrijf. Alle privé-onderzoeksprojecten worden strikt confidentieel behandeld en er wordt hierover niets gepubliceerd tenzij het betrokken bedrijf er anders over beslist.

De Centexbelmedewerkers staan tot uw beschikking voor het opstarten van onderzoeksprojecten en helpen u ook met het zoeken naar mogelijke overheidssubsidies. Voor zo'n subsidies zijn de kwaliteit van het onderzoek (werkprogramma, betrokken partners...), het innovatief karakter en de exploitatiemogelijkheden van de resultaten in de regio van de subsidiërende overheid uiteraard belangrijke criteria.

Overzicht Vlaamse steun aan kmo-bedrijven en grote bedrijven

KMO-haalbaarheidsstudie:

Doel: voorbereiding van een innovatieproject dat op een later stijdstip wordt uitgevoerd en in aanmerking kan komen voor steun (zie verder)

 • beperkte omvang
 • maximum 12 maanden
 • begroting minimum 10,000 euro & maximum 50,000 euro

steun

 • subsidie 50% (maximum 25,000 euro)
 • tot maximum 35,000 euro (DTO, LuRu, automobiel of relevante substantiële externe kennisinbreng)
 • maximum 3 studies per jaar en per bedrijf

KMO-innovatieproject:

Doel: de concrete realisatie van een innovatie (prototype)

 • maximum 24 maanden
 • begroting minimum 50,000 euro

steun

 • 35% subsidie (45% KO); maximum 200,000 euro
 • tot maximum 250,000 euro (DTO, LuRu, automobiel of relevante substantiële externe kennisinbreng)
 • aan te vullen met achtergestelde lening (maximum 80% van de aanvaarde kosten)
 • maximum 2 projecten per jaar en per bedrijf

extra 10% subsidie

 • relevante en substantiële (>30%) samenwerking tussen minstens 2 onafhankelijke bedrijven (45% MO - 55% KO)
 • elke partner draagt risico en staat in voor zijn eigen aandeel in de kosten
 • het budgettaire aandeel in de kosten van geen enkele partner is groter dan 70%

O&O-haalbaarheidsstudie:

Doel: kennisopbouw

 • aan het begin van een innovatietraject wordt de globale haalbaarheid en de relevantie van een verdere investering in O&O nagegaan waarbij het de uiteindelijke bedoeling is dat de haalbaarheidsstudie wordt gevolgd door een O&O bedrijfsproject dat voor subsidie in aanmerking komt.
 • onderzoek of er voldoende valorisatiemogelijkheden in Vlaanderen zijn
 • integratie van alle relevante aspecten: technische, business, problematiek IPR
 • geen korte termijn problem solving, marktstudie of louter ideeëngeneratie

2 types:

 • individuele studies
  concreet idee
  maximum 3 individuele studies per jaar
 • gegroepeerde aanvragen
  toekenning budget volgens de noodzaak dat een bedrijf invult met individuele projecten
  het bedrijf moet over een operationeel en gedocumenteerd intern proces beschikken waarmee het dergelijke haalbaarheidsstudies kan aansturen
  maximum 1 O&O gegroepeerde aanvraag per jaar
 • samenwerking met onderzoeksinstellingen en partners mogelijk

steun

 • 40% subsidie
  maximale steun 50,000 euro
  maximale duur: 1 jaar

O&O-bedrijfsproject:

Doel: realiseren van een innovatiedoel via kennisopbouw

 • 2 types:
  onderzoeksproject
  ontwikkelingsproject

basissteun

 • op basis van kennisverwerving en risico
  onderzoek: 40%
  ontwikkeling: 15% (maar altijd min. 25% tot nu toe)

extra steun van 10%:

 • DTO, LuRu, automobiel
 • relevante substantiële (>20%) externe kennisinbreng (via Centexbel)
 • substantiële (>30%) samenwerking tussen 2 onafhankelijke bedrijven
 • internationale samenwerking
 • KMO als partner = 10% extra steun (enkel) voor MO, 20% voor KO

Financiële steun in het Waalse Gewest

Europees onderzoek

De toekomst van de Europese textiel- en confectie-industrie in 2020 wordt vandaag voorbereid. Ook deze zogenaamde traditionele sectoren zullen evolueren naar kennisgedreven industrieën. Kerngedachte daarbij is de voortdurende innovatie die zal worden ondersteund door de onderzoekscapaciteit die in Europa aanwezig is.

Naast de evolutie naar meer gespecialiseerde producten en het gebruik van textielmaterialen in technische toepassingen, wordt steeds meer overgeschakeld van massaproductie naar geïndividualiseerde productieprocessen.

Vandaag wordt de overgrote meerderheid van kledingtextiel en andere textielmaterialen geproduceerd zonder enig zicht op de werkelijke klantenverwachtingen, effectieve verkoopcijfers of ordergegevens. Toch spelen deze textielproducten een belangrijke rol in de manier waarop iemand zich als individu manifesteert in zijn leefwereld. Daarom kan de economische slagkracht van de hele keten sterk toenemen als we maar het juiste product op de juiste plaats en het juiste ogenblik aan de klant kunnen brengen. De Europese commissie ondersteunt dit initiatief van de textiel- en confectie-industrie in Europa omdat werkbehoud en job creatie daarvan afhankelijk zullen zijn.

Uiteraard maakt CENTEXBEL deel uit van dit Europees platform en zullen we aanwezig zijn in een aantal expertgroepen die de bovengenoemde doelstellingen zullen helpen verwezenlijken.

Strategisch basisonderzoek en technologische attractiepolen

Strategisch basisonderzoek situeert zich tussen het fundamenteel algemeen kennisverruimend onderzoek (uitgevoerd aan universiteiten en onderzoekscentra) en het meer specifiek gericht toegepast onderzoek (bij de bedrijven).
Het "Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden" van het Federaal Wetenschapsbeleid is een impulsprogramma ter verbetering van de relatie tussen onderzoek en ontwikkeling en ter versterking van de samenwerking tussen universiteiten en gespecialiseerde sectorale centra.

Technologische attractiepolen (TAP) zijn oproepen gelanceerd door het Federaal Wetenschapsbeleid om de relatie tussen de industrie en de relevante TAP te verzekeren en de transfer van de resultaten te optimaliseren.