Language

Onderzoek & Ontwikkeling

Het onderzoek van Centexbel is in de eerste plaats gericht op het "verduurzamen" van de textielindustrie waarbij zowel de resultaten uit fundamenteel onderzoek, nieuwe materialen en additieven als technologieën uit andere sectoren worden onderzocht op hun toepasbaarheid en meerwaarde voor de textielindustrie.

Om een totale onpartijdigheid te garanderen en om elke vorm van belangenvermenging te voorkomen, sluiten we alle productontwikkeling uit in die domeinen die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

Collectief onderzoek

Als collectief centrum voor de textielindustrie stellen wij collectieve onderzoeksprojecten voor ter subsidiëring aan de regionale, federale en Europese overheden en trachten wij daarbij zoveel mogelijk bedrijven te betrekken.

De resultaten van het onderzoek zijn de eigendom van Centexbel en worden gevaloriseerd voor een grote groep (KMO)bedrijven.

Lees alles over de lopende onderzoeksprojecten van Centexbel

Contractonderzoek

Een sneller en meer gericht soort onderzoek is het privé- of contractonderzoek waarbij Centexbel een samenwerkingsakkoord afsluit met de onderneming en een plan voor een O&O-project opstelt waarin de diverse onderzoekstaken van de verschillende partners en bijhorende budgetten duidelijk worden omschreven en vastgelegd.
De onderzoeksresultaten van privé-onderzoeksprojecten zijn de eigendom van het bedrijf. Alle privé-onderzoeksprojecten worden strikt confidentieel behandeld en er wordt hierover niets gepubliceerd tenzij het betrokken bedrijf er anders over beslist.

De Centexbelmedewerkers staan tot uw beschikking voor het opstarten van onderzoeksprojecten en helpen u ook met het zoeken naar mogelijke overheidssubsidies. Voor zo'n subsidies zijn de kwaliteit van het onderzoek (werkprogramma, betrokken partners...), het innovatief karakter en de exploitatiemogelijkheden van de resultaten in de regio van de subsidiërende overheid uiteraard belangrijke criteria.

Overzicht Vlaamse steun aan Vlaamse kmo's en grote bedrijven

Elk jaar zet het Agentschap Innoveren & Ondernemen meer dan 500 miljoen euro aan subsidies in voor de versterking van het economisch weefsel en duurzame tewerkstelling. Dit gebeurt via rechtstreekse steun aan ondernemingen, via het ondersteunen van projecten om ondernemerschap te bevorderen of een ondernemingsvriendelijke omgeving te creëren.
Ontdek de verschillende subsidies van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

Overzicht Waalse steun aan Waalse kmo's en grote bedrijven

De financiële steunmaatregelen van het Waalse gewest zijn belangrijke hefbomen om de doelstellingen op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en technologische ontwikkeling te behalen.
Ontdek de verschillende subsidies van het Waalse Gewest

Europees onderzoek

De toekomst van de Europese textiel- en confectie-industrie in 2020 wordt vandaag voorbereid. Ook deze zogenaamde traditionele sectoren zullen evolueren naar kennisgedreven industrieën. Kerngedachte daarbij is de voortdurende innovatie die zal worden ondersteund door de onderzoekscapaciteit die in Europa aanwezig is.

Naast de evolutie naar meer gespecialiseerde producten en het gebruik van textielmaterialen in technische toepassingen, wordt steeds meer overgeschakeld van massaproductie naar geïndividualiseerde productieprocessen.

Vandaag wordt de overgrote meerderheid van kledingtextiel en andere textielmaterialen geproduceerd zonder enig zicht op de werkelijke klantenverwachtingen, effectieve verkoopcijfers of ordergegevens. Toch spelen deze textielproducten een belangrijke rol in de manier waarop iemand zich als individu manifesteert in zijn leefwereld. Daarom kan de economische slagkracht van de hele keten sterk toenemen als we maar het juiste product op de juiste plaats en het juiste ogenblik aan de klant kunnen brengen. De Europese commissie ondersteunt dit initiatief van de textiel- en confectie-industrie in Europa omdat werkbehoud en job creatie daarvan afhankelijk zullen zijn.

Uiteraard maakt CENTEXBEL deel uit van dit Europees platform en zullen we aanwezig zijn in een aantal expertgroepen die de bovengenoemde doelstellingen zullen helpen verwezenlijken.

BELSPO

Meerjarige onderzoeksprogramma’s met als referentiekader internationale beslissingen en -overeenkomsten of regerings- en ministeriële verklaringen.

Die programma’s zijn multidisciplinair en bieden onderzoek in netwerkverband aan. Europese onderzoeksploegen krijgen de kans zich bij projecten aan te sluiten wanneer er oproepen voor voorstellen worden gelanceerd, terwijl de POD Wetenschapsbeleid op haar beurt kan aansluiten op het programma ERA-NET van de Europese Commissie.

De volgende programma’s bevinden zich in verschillende onderzoeksstadia:

  • Het fundamenteel onderzoeksprogramma ‘Interuniversitaire attractiepolen’ brengt steeds Nederlandstalige en Franstalige ploegen bijeen rond door onderzoeksstrategieën vastgelegde thema’s.
  • Thematische programma’s die grote maatschappelijke problematieken aansnijden zoals klimaatverandering en de sociaal-economische en milieugebonden gevolgen ervan, energie, transport, het mariene milieu en zoet water, biodiversiteit en Antarctica, de problemen in verband met immigratie, sociale zekerheid, drugs, gezondheid, vergrijzing, veiligheid...
  • Een programma ‘Technologische attractiepolen’ voor de verbetering van de relatie tussen onderzoek en ontwikkeling.

Meer informatie over BELSPO, de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid