De normenantennes zijn een initatief van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie om KMO's beter te informeren over de rol die normen ook in hun bedrijf kunnen spelen en om hen te sensibiliseren rond het gebruik van normen.

In het kader van dit initiatief richtte Centexbel vijf normenantennes op voor de textiel- en kunststofverwerkende sectoren met het doel de normalisatie in de textielsector op te volgen in de verschillende CEN en ISO comités en de Belgische spiegelgroepen (technische werkgroepen), de industrie te informeren en te sensibiliseren rond het "hoe en het waarom" van normen via verschillende publicaties, de website, nieuwsbrieven en tijdens werkgroepen en infosessies) en om de bedrijven te informeren en te sensibiliseren tijdens persoonlijke contacten met onze medewerkers

Technisch textiel

Technisch textiel omvat alle textielmaterialen zonder decoratieve functie of waarvan de decoratieve functie totaal ondergeschikt is aan de technische functionaliteit die ervan gevraagd wordt. Dit betekent dat de technische specificaties zeer belangrijk tot allesbepalend zijn voor technische textielproducten.

De normenantenne technisch textiel staat ten dienste van de subsector technisch textiel. Deze sector omvat zowel geotextiel (aanwending in wegenbouw, waterbouw, drainage, afvalstockage ...), agrotextiel als bouwtextiel (architecturale textielstructuren). Verdere toepassingsdomeinen zijn de industrie (zoals filtratiedoek), sportaccommodatie (kunstgras), of technische kleding (bescherming, gespecialiseerde beroepskleding). Hier bestaat een overlapping met de kledingsector.

Op het vlak van de normering is de sector technisch textiel bijzonder onderhevig aan productspecificaties en wettelijke regelgeving via diverse Europese richtlijnen (bouwproducten, beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen…). Deze eisen dat de fabrikanten van deze materialen bewijzen wat zij voor hun product claimen, dat het product de veiligheid van het publiek niet in gevaar brengt en dat het product zelf geen schadelijke bijwerkingen heeft. Bovendien moeten de producteigenschappen voldoende duurzaam zijn en kunnen weerstaan aan soms extreme gebruikscondities.

Geotextiel 

Europese normen met betrekking tot geotextiel en geotextielverwante producten worden ontwikkeld in het CEN/TC 189 comité - Geosynthetics terwijl de internationale normen ontwikkeld worden door ISO/TC 221 Geosynthetics.

De jongste 20 jaren hebben beide comités meer dan 80 normen en normamendementen gepubliceerd met betrekking tot geotextiel (en geotextielverwante producten) en geosynthetische barrières.

Deze gids beperkt zich tot geotextiel en geotextielverwante producten, en laat de geosynthetische barrières (geomembranen) buiten beschouwing.

De Europese geotextielnormen kunnen grofweg onderverdeeld worden in productspecificaties (in verband met toepassingen) en testmethodes. De gids brengt een overzicht van de inhoud van de productspecificaties en een korte beschrijving van de testmethodes.

Short guide on European and international geotextile standards opgesteld door Dr Fred Foubert (Centexbel), secretary to CEN/TC 189 Geosynthetics (intussen gepensioneerd).
 
 

Kledingtextiel

De normenantenne kledingtextiel staat ten dienste van de subsector kledingtextiel. De bedrijven uit deze subsector zijn actief in producten voor verschillende vormen van technische kleding zoals werkkleding, beschermende kleding en kleding voor medische toepassingen en gebruik in "clean rooms". Daarnaast blijft echter ook de dagdagelijkse kleding, evenals de sport- en vrijetijdskleding belangrijk. Ondanks een daling van het aantal bedrijven en de tewerkstelling blijft het vooral een exportgerichte deelsector.

Door de internationale concurrentie is de subsector verplicht zich steeds meer te richten op vormen van kleding(textiel) met een hoge toegevoegde waarde. Dit uit zich o.a. in de diverse functionaliteiten, die in het textiel worden ingebouwd. Op het vlak van normering betekent dit onder meer dat geleidelijk aan normen ontwikkeld worden voor deze nieuwe textielmaterialen. Daarbij wordt geëist dat de fabrikanten van deze materialen en kleding bewijzen wat zij voor hun product claimen, dat het product zelf geen schadelijke bijwerkingen heeft of schadelijke componenten bevat en dat de toegevoegde functies duurzaam zijn en b.v. weerstaan aan wasbehandelingen.

Dit past volledig in de groeiende belangstelling voor de veiligheid en gezondheid van de kledingconsument, wat nog versterkt wordt door de Europese richtlijn Productveiligheid (2001/95). Ter ondersteuning van deze wetgeving werd/wordt er b.v. gewerkt aan Europese normen om bepaalde schadelijke componenten (azokleurstoffen, brandvertragers) op te sporen, om het brandgedrag van nachtkleding te evalueren en over de veiligheid van kinderkleding. Er werden ook al bepaalde normeringsinitiatieven genomen, die een aantal vereisten van vrijwillige eco-labels (OEKO-TEX®, EU flowerlabel) binnen de Europese normalisatie brengen en zo een meer verplicht karakter geven.

Interieurtextiel

De normenantenne interieurtextiel staat ten dienste van de subsector interieurtextiel. Deze sector omvat textielmaterialen die worden gebruikt bij de inrichting van een woninginterieur, zowel voor privéwoningen als voor collectiviteiten (hotels, openbare gebouwen, bedrijven, …).

Ondanks de hevige internationale concurrentie blijft de sector bij uitstek exportgericht. Door de internationale concurrentie is de subsector verplicht zich steeds meer te richten op interieurtextiel met een hoge toegevoegde waarde. Dit uit zich o.a. in de diverse functionaliteiten, die in het textiel ingebouwd worden. Tijdens de voorbije jaren is – onder impuls van de Belgische textielsector – heel wat gepresteerd op het vlak van normering in dit domein (normen voor vloerbekleding, meubelstoffen, badhanddoekstoffen en matrastijk).

Daarbij is ook veel aandacht besteed aan de wettelijke aspecten, zoals die o.a. voortvloeien uit de bouwproductenrichtlijn (CE markering) en de productveiligheidsrichtlijn. Dit betekent dat de producenten van interieurtextiel zeer vaak worden geconfronteerd met eisen rond de emissie van vluchtige stoffen en de luchtkwaliteit binnen het gebouw.

Eind 2009 verkreeg de Europese norm voor wand-en plafondbekledingen EN 15102 die in september 2007 gepubliceerd werd het statuut van geharmoniseerde norm door de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie (volume 52, 18 december 2009). Dit houdt in dat het dragen van een CE-merk voor wand-en plafondbekledingen mogelijk wordt vanaf 1 januari 2010 en verplicht vanaf 1 januari 2011. In de loop van dit jaar zal de normenantenne via algemene en/of individuele infosessies de betrokken bedrijven hierover inlichten.

Andere veiligheids- en gezondheidsaspecten hebben te maken met brandgedrag en de aanwezigheid van gezondheidschadelijke componenten in het textiel. Er wordt ook verwacht dat de invoering van de REACH-verordening over registratie en autorisatie van chemicaliën zich in deze subsector erg zal laten gelden.

Nonwoven en textielproducten voor hygiëne- en cosmetica toepassingen

De normenantenne nonwoven en textielproducten voor hygiëne- en cosmetica toepassingen staat ten dienste van de producenten van deze producten. 

De geweven en niet geweven textielproducten voor hygiënische en cosmetische (cosmetotextiel) toepassingen nemen fors toe binnen de textielsector, waarbij de functionalisering (antibacterieel, antigeur, hydraterende, opwekkende, vermagerende werking) een belangrijke meerwaarde betekent. Terwijl producten voor lichaams- en huidverzorging vooral voor eenmalig gebruik dienen, zijn de producten met een cosmetische werking duurzamer. Deze laatste producten worden vooral in de breisector aangemaakt. De heroriëntering van deze vaak kleine ondernemingen naar meer winstgevende markten is onmogelijk zonder een grondige kennis van de vereisten op het vlak van normalisatie met betrekking tot de hygiënische en cosmetische eigenschappen.

Gebruik van gerecycleerde kunststoffen en textiel als grondstof

De Normenantenne "Gebruik van gerecycleerde kunststoffen en textiel als grondstof" staat ten dienste van alle bedrijven die een direct belang hebben bij ontwikkelingen op het gebied van herwonnen polymeren. Dit omvat een breed spectrum aan bedrijven, o.a.:

 

kunststofverwerkers

 • productiebedrijven van kunststofartikels via smeltverwerkingsprocessen van polymeren (extrusie, spuitgieten, compression moulding...)
 • producenten van compounds

textielproducenten

 • productie van masterbatches
 • vezel en garenextrusie
 • coating-bedrijven

composietproducenten

 • verwerken van versterkingsvezels met harsen of thermoplastische polymeren

recyclagesector

 • afhalen van al dan niet gescheiden afval
 • sorteren, verder opzuiveren
 • vermalen (shredderen, malen, …), compounderen
 • verbranden

chemiebedrijven

 • producenten van polymeren en diverse additieven voor compoundering en polymeerverwerking, verlijmen, coaten

technologiebedrijven voor het (om)bouwen van machines voor

 • polymeerverwerking (extrusiemachines, persen, …)
 • matrijzenbouw, tooling (filters, …)
 • sorteertechnologie

designers en studiebureaus

 • optimalisatie van het ontwerp van producten in het kader van ontmanteling en/of recyclage

afnemers van polymeer-gebaseerde producten

 • automobiel, bouw, wegenbouw, landbouw, voeding, non-food, medische sector, maakindustrie, …

De Triman regelgeving, die van toepassing is sinds 1 januari 2015, vereist dat producenten, importeurs of verdelers die recyclebare producten op de Franse markt aanbieden, de consumenten informeren over de noodzaak om het afval gescheiden in te zamelen. Dit wordt verduidelijkt met behulp van het gemeenschappelijke Triman pictogram.

English manual application